Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2016

HÅLLBARHET

Ett proaktivt och strategiskt hållbarhetsarbete är viktigare än någonsin. I det värdeskapande som hållbarhetsarbetet innebär vill vi skapa motståndskraft mot risker och dra nytta av stärkta varumärken, kundrelationer och affärer.
Samhällets utmaningar är våra utmaningar. Våra tillstånd bygger på insikten att vi i grunden är samhällsnyttiga. Vi möter förväntningar från våra intressenter och vår omvärld. Vi åtar oss att agera etiskt, hållbart och transparent genom det vi kallar Responsible Business. .

GRI index
Sidhänvisningarna avser årsredovisningen
Årsredovisningen 2016

ATGs hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2016 är en del av årsredovisningen, föregående rapport (årsredovisning 2015) publicerades i mars 2016.
För första gången har redovisningen standarden för Global Reporting Initiative (GRI) som utgångspunkt och för 2016 redovisar vi ”GRI-referenced”. Det innebär att vi delvis rapporterar de GRI-indikatorer som anges i GRI indexet. Vi skapar grund, kunskap och struktur för att 2017 kunna följa lagstiftningen om fullskalig hållbarhetsredovisning.

Intressenter
Intressenter.
Intressenter.

En grund för vårt hållbarhetsarbete är att identifiera, analysera och klassificera våra olika intressegrupper. Våra primära intressenter redovisas här. Löpande dialoger hålls med samtliga intressenter. Vidareutveckling av intressentspecifika åtgärdsstrategier kommer att utvecklas under 2017.

Medlemskap

SPER, spelmarknadens etiska råd, samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring viktiga speletiska frågor. Medlemskapet i SPER innebär att vi följer de gemensamt uppsatta etiska riktlinjerna, för att leva upp till de krav som ställs från spelbranschens olika intressenter.

Som medlemmar i EPMA, The European Mutuel Association, möjliggörs diskussioner och samarbeten för främjande av hästsektorn och konsumentskyddet. En organisation som samlar de spelbolag i Europa som sätter spel på hästar.

Väsentlighetsområden

Under 2016 har ATG gjort en väsentlighetsanalys för att utifrån verksamhet, intressenter och värdeskapande på ett bra sätt prioriera våra mest väsentliga områden. Väsentlighetanalysen med tillhörande hållbarhetsstrategi är beslutad i både ledningsgrupp och styrelse.
Väsentlighetsanalys Inom nio hållbarhetsområden har vi uttryckt såväl våra ambitioner, våra långsiktiga mål och våra bärande principer. Dessa nio områden balanserar vårt ansvar för såväl social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

KLIMATANSVAR

KLIMATANSVAR

Att värna om naturen, djuren och miljön är viktigt för oss. ATG arbetar systematiskt med sitt miljöarbete. Med försiktighetsprincipen som utgångspunkt förbättras löpande rutiner och inköp. Detta för att minska miljöpåverkan och lämna minsta möjliga ekologiska fotavtryck.

I Hästsportens Hus används grön el och miljömärkta datorer.

ATGs energiförbrukning 2016
  Köpt-energi [MWh] Totalt CO2-utsläpp [Ton CO2/år]
El 4 360 545
Fjärrvärme 832 208
Bensin 32 10
Diesel 224 67
Total 5 448 831

RESURSHANTERING OCH CIRKULÄR EKONOMI

RESURSHANTERING OCH CIRKULÄR EKONOMI

Resurshantering.
Resurshantering.

För uttjänta datorer och skärmar i Hästsportens Hus återvinns alla metalldelar liksom stora delar av övrigt material.

Från 1 augusti 2016 är en ny Krav- och Svanenmärkt samt ISO-certifierad städfirma upphandlad.
All frukt i Hästsportens Hus är sedan 2016 ekologisk eller närproducerad.

För att uppnå en fullskalig sopsortering har vi upphandlat en ny leverantör för sophantering. Det nya avtalet träder i kraft i januari 2017. Vi går då från 2 containers till 11 fraktioner.

2017

En kartläggning av vår energiförbrukning är genomförd av ÅF vilken ska utvärderas. Utvärderingen kommer att ligga till grund för beslut om ytterligare insatser för ett utökat arbete med klimatansvar och resurshantering.

VERKA FÖR ANSVARSFULL HÄSTSPORT

VERKA FÖR ANSVARSFULL HÄSTSPORT

Då vi som spelbolag tar spel på hästar är hästvälfärdsfrågan central i ATGs hållbarhetsarbete. Vi är trygga med den svenska djurskyddslagstiftningen och stolta över Svensk Travsports regelverk som dessutom är hårdare än vad lagen kräver.

Hästarna är centrala i vår verksamhet och att de mår bra är en förutsättning för en bra sport och en bra spelprodukt. Vad det gäller de svenska reglerna ligger vi i framkant jämfört med många andra länder och genom att våra ägare har en nära dialog och samarbete med framförallt sin franska motsvarighet ökar chanserna att kunna påverka så att deras regler ska bli mer gynnsamma för hästen. Mycket har hänt under åren och vi ser gärna att andra länder har Sverige som förebild i djurskyddsfrågan.

Drivningsfrågan

Arbetet när det gäller drivning av hästar i trav- och galoppsporten de senaste åren har resulterat i att svensk galoppsport har några av världens strängaste regler för drivning under lopp. Även travsporten har hårdare regler för drivning under lopp än de flesta andra travnationer.

Rent spel - ren sport.
Rent spel - ren sport.
Antidopningsarbete

Att bekämpa dopning är en av trav- och galoppsportens viktigaste uppgifter. Inom Svensk Travsport tas årligen fler dopningsprover på hästar än vad som görs inom hela den svenska humanidrotten.

Svensk Travsport

Under 2016 togs totalt 2873 prover (2624) såväl före lopp som under träning. Endast ett prov gav fällande dom och i ytterligare ett fall kommer dom avges under våren 2017.

Svensk Galopp

Under 2016 togs 260 prover (255) med noll positiva utfall.

Lokalt engagemang

En del av ATGs överskott går till driften av landets 33 trav- och galoppbanor, från Boden i norr till Malmö och Jägersro i söder. Utöver de direkt anställda på banorna genereras även relaterade arbetstillfällen i närområdet med allt från hästar i träning till leverantörer.

2017

Hästvälfärd förblir en viktig punkt på agendan och frekvensen av dopningskontroller kommer vara fortsatt hög.

AKTIV SAMHÄLLSROLL

AKTIV SAMHÄLLSROLL

Som ett av Sveriges största spelbolag är det av yttersta vikt att få ihop spelglädjen med spelansvaret och därigenom leverera bolagets kundlöfte – Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel.

ATG är spelbolaget som gör Sverige mer levande. Pengarna som vi genererar till trav- och galoppsporten och övriga delar av hästnäringen, möjliggör bland annat att tiotusentals människor kan jobba med det de älskar och att landets beteshagar fylls av välmående hästar. Hos oss finns inga privata vinstintressen utan vårt överskott kommer hela hästnäringen till godo - det är vi är stolta över. Här kan du ta del av vad vi är med och stöttar tack vare spelet på hästar – vårt omfattande engagemang och vår roll som motor i den svenska hästnäringen.

Impact Strategy
Impact Strategy.
Impact Strategy.

Vår Impact Strategy tydliggör hur ATG skapar värde i samhället.

Utgångspunkten är missionen, ”Vi gör Sverige mer levande”, samt att det är de medel ATG återför till näringen som är basen för att åstadkomma detta.

Engagemang

ATGs hela överskott på ca 1,7 miljarder kronor går oavkortat tillbaka till trav- och galoppsporten. Utöver det har ATG i många år bidragit stort till övrig hästnäring genom bl a Hästnäringens Nationella Stiftelse, Stiftelsen Hästforskning, talangprojekt inom Ridsportförbundet och integrationsprojekt på travskolor för att nämna några. Våra engagemang omfattar även annan idrott som exempelvis ATGs sponsorskap av Sveriges Olympiska Kommitté, SHL och parasporten.

ATG både initierar och finansierar projekt för ett bättre samhälle. Vi har idag ett brett engagemang inom många olika områden där den röda tråden är att projekten främjar hälsa och gemenskap med hästar eller annan idrott som grund.

Exempel på några av ATGs engagemang presenteras här:

Stall 43 – trav för ungdomar och barn med autismspektrumdiagnos
Beridna Högvakten – ett svenskt kulturarv värt att bevara
Parasporten inför Paralympics i Rio – den engelska versionen översattes efter önskemål från Internationella Paralympiska Kommittén som ville ha den på sin hemsida

2017

ATGs breda engagemang inom många olika områden gör det mer komplext att kommunicera som en helhet. Därför kommer vi under 2017 aktivt kommunicera ATGs Drömfond. Drömfonden är den gemensamma plattformen för alla ATGs engagemang inom välgörenhet och sponsring.

Vinnie
Vinnie.

Ingen dröm är för stor – eller ens för liten. Ibland är det faktiskt de små drömmarna som ger störst vinster. Vi ser ett växande utanförskap vilket blir en allt större utmaning för både individer och samhället. Drömfonden ger oss möjlighet att finansiera och hjälpa till att genomföra projekt som främjar hälsa och gemenskap med idrott som grund.

SPELANSVAR

SPELANSVAR

Det ska vara roligt att spela hos oss. Att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt är inte bara en medmänsklig självklarhet och regulatorisk skyldighet för oss. Vi är också av den absoluta övertygelsen att ett fungerande spelansvar är bra för vår verksamhet - en kund som mår bra med sitt spelande kommer att vara en långsiktig kund hos ATG.
Därför är spelansvaret vår viktigaste hållbarhetsfråga.

Utbildning

På ATG utbildas medarbetare, ombud, banpersonal och samarbetspartners i spelansvar. I oktober 2016 lanserades en ny utbildning i spelansvar för medarbetare på ATG och Kanal 75. Utbildningen är webbaserad och har tagits fram tillsammans med externa experter inom spelansvar. Vid årsskiftet hade 91% av alla medarbetare genomfört den nya utbildningen. Samtidigt lanserades en ny utbildning för våra samarbetspartners. Även för personalen som säljer spel på trav- och galoppbanorna lanserades en ny utbildning innan sommaren.

Ålderskontroller
Ålderskontroller 2016
Antal genomförda 1 176
Andel godkända 87 %
Antal avstängda ombud 11
Antal uppsagda ombud 0

Det är 18-års gräns för att köpa spel och för att ha en god säkerhetsmarginal kräver vi att våra ombud För att säkerställa att våra ombud efterlever åldersgränsen genomförs anonyma ålderskontroller med sanktioner i form av varningsbrev och även avstängning vid upprepade misslyckanden. Nedan redovisas utfallet av ålderskontrollerna och påföljder.

Produkter

Ett spels hastighet och tillgänglighet är de faktorer som främst påverkar spelets risknivå. Vi erbjuder inte högriskspel till våra kunder.
Verktyget Gamgard, som används för att klassificera spelprodukters risknivå, uppgraderades 2016 och skalorna för de olika risknivåerna justerades. Med anledning av det gicks samtliga produkter igenom och beslut togs om att fortsatt inte erbjuda högriskprodukter.

Ansvarstjänster

För att bättre kunna hålla koll på sitt spelande erbjuder vi våra kunder att sätta budget för sitt spelande på samtliga våra spel online. För produkten VR är det obligatoriskt att sätta budget för sina insatser samt för hur länge man vill spela. Våra kunder erbjuds också att göra ett självtest för att testa sina spelvanor, under 2016 genomfördes testet av 1 259 personer.

Marknadsföring

I det brus av reklam för spel som konsumenterna utsätts för är det extra viktigt för ATG att vi gör kommunikation som tilltalar våra målgrupper så att de väljer oss. Samtidigt ska kommunikationen inte upplevas som påträngande. Vår marknadsföring följer:

  • Gällande lagstiftning
  • Föreskrifter från Lotteriinspektionen
  • SPERs (Spelmarknadens Etiska Råd) riktlinjer för marknadsföring

Vår marknadsföring utgår alltid från försiktighetsprincipen, är särskilt måttfull, alltid märkt med numret till stödlinjen och vänder sig aldrig till minderåriga eller andra särskilt sårbara grupper.

Kundsäkerhet

Att spela hos ATG ska kännas tryggt och säkert. ATG följer Personuppgiftslagen och har inte haft något fall av klagomål eller brott mot kundintegritet eller förlust av kunddata under 2016.

2017

Under 2016 har det gjorts en genomgång av spelansvarsarbetet. Utifrån det har en uppdaterad strategi för det fortsatta arbetet tagits fram. Under 2107 kommer ATGs information och tjänster på webben att uppdateras för att vara ännu mer relevanta och lättillgängliga för våra kunder. Arbetet med säkerhet gällande kunduppgifter för att uppfylla kraven i den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018 pågår.

ETISKA AFFÄRSRELATIONER

ETISKA AFFÄRSRELATIONER

För att ytterligare säkerställa att ATG uppfyller gällande regelverk inrättades under 2016 en Compliance-avdelning. Avdelningen är en självständig kontrollfunktion vars arbete går ut på att identifiera, värdera och rapportera risker som relaterar till bolagets uppförande mot kunder och marknad samt tillstånds- och tillsynskrav. Ansvarig för avdelningen är Compliance Officer och funktionen rapporterar löpande till ATGs styrelse.

Compliance Officer, Carin Kappe och AML Officer, Matilda Bergquist
Compliance Officer, Carin Kappe och AML Officer, Matilda Bergquist.

En viktig del av ATGs hållbarhetsarbete är att arbeta mot penningtvätt (AML – Anti Money Laundering). Då den nya lagen för AML4 kommer träda ikraft under 2017 rekryterades även en AML Officer till Compliance-avdelningen. AML Officer är ansvarig för implementering av rutiner, utbildning och övervakning i syfte att verksamheten ska efterleva kommande AML-lagstiftning.

De etiska frågor som är branschövergripande regleras till stor del i de riktlinjer som är framtagna i SPER och som följs noggrant. Riktlinjerna hanterar främst marknadsföring och spelansvar.

För att öka transparensen och säkerställa långsiktigheten i den internationella affären har nya standardavtal och en ny affärsmodell för alla partners genomförts.

2017

Det påbörjade arbetet med att anpassa förutsättningarna för att uppfulla kraven i AML4 fortsätter. Systemstöd, interna rutiner och utbildning är stora fokusområden.

Ledarskap och medarbetarskap i framkant

Ledarskap och medarbetarskap i framkant

En stark bidragande faktor till den positiva utvecklingen för ATG och Kanal 75 är medarbetarna. Det gemensamma arbetet för att nå målen som är satta i manifestet och nedbrutna per år i affärsplaner och styrkort pågår med stort engagemang. Under året har organisationen förändrats och utvecklats inom flera avdelningar, kompetensen har höjts både genom nyrekrytering och utbildning, allt i syfte att förstärka bolaget och bättre möta behoven av leveranser.
Antalet heltidsanställda var 299 (281). Under året har nyanställningar gjorts till de flesta delarna av organisationen, störst behov har varit inom IT.

ATGs värdegrund är offensiv, respektfull och ägarskap.
Under året har det viktiga arbetet med implementering av dessa värderingar fortsatt. Därutöver har alla medarbetare engagerats i ett arbete med att definiera den önskade företagskulturen med utgångpunkt i befintlig kultur. Syftet är att förtydliga och förstärka företagskulturen och det är en förlängning av arbetet med manifestet.

För att ytterligare förstärka och utveckla ledarskapet genomfördes under 2016 ett större ledarskapsprogram för cirka hälften av bolagets ledare. Övriga ledare kommer att gå samma program under 2017.

Friskvård

ATG har en tydlig friskvårdsprofil och i lokalerna finns goda träningsmöjligheter. Bolaget har en företagstränare som, utöver att hålla träningspass och ge lektioner i träning, ger medarbetarna möjlighet att göra en hälsoprofil regelbundet vilket kan kompletteras med råd kring hälsa, träning och kost. Friskvårdsarbetet är viktigt för att hålla en låg sjukfrånvaro och för att öka trivseln på bolaget.

Att varje år mäta nöjd medarbetarindex (NMI) är en viktig del av uppföljningsarbetet för hur medarbetarna uppfattar sin situation i bolaget och för att vara utgångpunkt för diskussioner om utveckling på avdelnings- och sektionsnivå. Höstens undersökning besvarades av 86 % av medarbetarna.
Engagemangsindex var för 2016 målsatt till 70 och utfallet blev glädjande 72,5.

2017

Fortsatt fokus på att utveckla attraktionskraften för ATG som arbetsgivare då ökningen i antal medarbetare kommer att fortsätta under 2017. Fortsatt är behoven störst inom IT-området. Målet för engagemangsindex är att det ytterligare förbättras till 76.

EKONOMISK STABILITET OCH BIDRAG TILL NÄRINGEN

EKONOMISK STABILITET OCH BIDRAG TILL NÄRINGEN

ATGs uppdrag och ansvar är att tjäna pengar till trav- och galoppsporten. Pengarna från spelet går till prispengar och till driften av trav- och galoppbanorna. En del går också till tränar- och uppfödarpremier och en del används för övergripande insatser för hela den svenska hästnäringen. Hos oss finns inga privata vinstintressen utan vårt överskott kommer hela hästnäringen till godo - det är vi är stolta över.

År 2016 går till historien som ett rekordår för ATG.
Spelomsättningen uppgick under 2016 till 13 277 miljoner kronor (12 535). Spelets nettoomsättning ökade under året till 4 086 miljoner kronor (3 820) vilket motsvarar en tillväxt om 7,0 % vilket var exakt det mål som sattes för året.

Medel till trav- och galoppsporten

Fördelning av medel till trav- och galoppbanorna sker huvudsakligen enligt ett system som är kopplat till banornas tävlingsprogram. Ersättningen är uppdelad i tre delar, basbelopp, tävlingskostnadsersättning och prisersättning. För de banor som under året drivit utveckling av spel och sport finns det även möjlighet till incitamentsersättning. I fördelningen till banorna ingår även ersättning till ungdomsverksamhet och investeringsbidrag för förbättrad infrastruktur på banorna.

När vinster och skatt har betalats ut och driften av ATG täckts går allt överskott från ATGs verksamhet tillbaka till hästnäringen. Totalt under året har 1 705 miljoner kronor (1 700) utbetalats till trav- och galoppsporten.

Ekonomisk fördelning
Ekonomisk fördelning.
Ekonomisk fördelning.
  1. Merparten av ATGs omsättning går tillbaka till spelarna. Under 2016 betalades 9 258 miljoner kronor ut i form av vinster, vilket motsvarar cirka 70 procent av den totala omsättningen.
  2. ATG bidrog under 2016 med 1 441 miljoner kronor till statskassan i form av lotteriskatt.
  3. Nettokostnaden för driften av ATG-koncernen uppgick till 881 miljoner kronor. Här ingår ATGs övriga intäkter med 621,3 miljoner kronor, vilka bland annat består av internationella provisioner och partnerintäkter, och ATGs kostnader om 1 503 miljoner kronor, vilka bland annat består av personalkostnader och löpande driftskostnader, såsom IT, marknadsföring och administration.
  4. Sportens centralförbund ST och SG erhöll under 2016 247 miljoner kronor.
  5. Under 2016 delade ATG ut 1 311 miljoner kronor till landets banor. Pengarna ska täcka kostnader för tävlings-dagarna, prispengar (F), övriga medel till aktiva (G), drift och underhåll av anläggningarna samt kostnader för ekonomi och administration. Banorna har även intäkter i form av sponsorpengar, entréavgifter, överskott från restaurangverksamheter och aktiviteter i samband med tävlingsdagarna.
  6. En stor del av de medel (i punkt E) som banorna erhåller går vidare till de aktiva i form av prispengar. 2016 uppgick beloppet till drygt 759 miljoner kronor.
  7. Utöver prispengarna från banorna erhåller de aktiva ytterligare 143 miljoner kronor i form av uppfödarpremier, premielopp och transportbidrag. Totalt fick de aktiva dela på cirka 902 miljoner kronor. Vidare satsades också 50 miljoner kronor, i enlighet med avtalet mellan staten och trav- och galoppsporten, direkt på hästnäringen genom Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).
Resultat

ATGs resultat före medel till trav- och galoppsporten, lotteriskatt och åtaganden enligt avtal med staten uppgick till 3 205 miljoner kronor (3 111). Årets resultat efter bidrag till trav- och galoppsporten, lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 9 miljoner kronor (26).
Vid årsskiftet var det totala egna kapitalet 572 miljoner kronor (563) och soliditeten 35,5 procent (38,8).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker definieras som osäkerhetsfaktorer som kan påverka ATGs möjlighet att fullfölja sitt uppdrag och nå sina mål. Genom att arbeta kontinuerligt och systematiskt med riskhantering identifieras risker i god tid, nödvändiga åtgärder identifieras och en god intern styrning och kontroll säkerställs. Inom ATG är riskhantering en integrerad del av processen för planering och uppföljning av verksamheten.
De finansiella riskerna som ränte-, kredit- och likviditetsrisker är begränsade. Bolaget har god likviditet och låga räntebärande skulder. Bolaget är i begränsad utsträckning exponerad mot valutarisker då viss försäljning och inköp sker i utländska valutor. Den finansiella riskhanteringen för placeringar av likviditet styrs av bolagets placeringspolicy. Ingen kundkonsumtion av bolagets produkter sker på kredit. En av bolagets kreditrisker avser de redovisningsmedel som löpande genereras hos de nästan 2 000 ATG-butikerna som på uppdrag säljer bolagets produkter. Rutiner för etablering av ATG-butik är väl
utarbetade och bygger på uppsatta krav och riskbedömningar. Redovisningsmedel garanteras till del av säkerhet i deponerade medel hos ATG eller via bankgaranti. Redovisningsmedel inhämtas minst veckovis i enlighet med avräkning och via autogiro. För butik som inte betalar enligt avräkning vidtas åtgärder beroende på ATGs bedömning av framtida betalningsförmåga. Andelen kontanttransaktioner i ombudsmiljö är dominerande om än andelen kontokortsförsäljning är ökande. Totalt sett bedöms kreditrisken i butikskanalen vara begränsad. Bolaget ger löpande krediter till ett stort antal av landets trav- och galoppsällskap. Dessa krediter beräknas baserat på de budgeterade medel som banorna kommer att ges årligen för att täcka sin drift. ATG gör flera bedömningar årligen av sällskapens ekonomi vilket ger insyn och minskning av den risk som krediterna till banorna utgör.

Operationella risker

I ATGs verksamhet finns risker kopplade till IT-miljön och drift av system så som spelsystem och web. En allt större del av omsättningen sker via webben atg.se vilket kontinuerligt ökar risken. Vitala IT-system måste vara i drift för att försäljning ska vara möjlig. I syfte att minimera risken för avbrott har ATG redundans för dessa system och IT-drift. Höga krav ställs på tekniska plattformar och på medarbetare och dess kompetens. Detta är prioriterade områden och utveckling sker med hög takt för att kunna erbjuda spelsäkerhet och attraktiva tjänster till kunderna med god tillgänglighet både på bana, hos ombud och via e-kanaler.

Lag och regelefterlevnad

ATGs verksamhet är strikt reglerad genom tillstånd och villkor. Bolaget har därför processer och rutiner på plats för att säkerställa att regelverket efterlevs.

2017

Under 2017 kommer ATG fortsätta att arbeta med ett starkt fokus på utveckling och lansering av nya spelupplevelser, något som bedöms kunna ge effekt på omsättningen under året, men framförallt är målet att det skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet.

INTERNT HÅLLBAR VERKSAMHET

INTERNT HÅLLBAR VERKSAMHET

ATGs bolagsstyrning regleras dels av svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, dels avtalet mellan staten och ägarorganisationerna samt av koncessionen given av Sveriges Regering. Bolaget står under kontroll av Lotteriinspektionen som är myndigheten med uppdrag att övervaka regelefterlevnad för bolag som bedriver spel och lotteriverksamhet i Sverige.
Utöver lagstiftning, avtal, koncession, regler och rekommendationer utgör även bolagsordningen ett centralt dokument avseende styrningen av företaget. Det finns inga rapporterade fall av brister i efterlevnad av gällande socioekonomisk lagstiftning under 2016.

Säkerhet

Säkerhetsarbetet inom ATG leds av chefen för avdelningen Kvalitet och Säkerhet. Där koordineras det övergripande säkerhetsarbete och följs upp att detta sker enligt ATGs riktlinjer inom området. Säkerhetschefen har även ansvar för att säkra koncernens krisledningsförmåga, hantering av incidenter på koncernnivå samt hantering av onormala spelaktiviteter.
En ny funktion; operativt tävlingsansvarig (OTA) har införts för att öka spelsäkerheten. OTAs uppgift är att övervaka samtliga tävlingar.

Instruktion för verksamheten

Under hösten 2016 klubbade ATGs styrelse en instruktion för verksamheten. Instruktionen sammanfattar bolagets övergripande ställningstaganden för ett ansvarsfullt agerande samt för intern styrning och kontroll. Det interna syftet med instruktionen är att tydligt och enkelt beskriva hur ATGs medarbetare bör uppträda gentemot varandra, mot kunder, ombud, banor, leverantörer, affärspartner och övriga.

Affärsutveckling

Utveckling av konkurrenskraftiga och efterfrågade produkter där spelsäkerhet och kommunikation med spelansvar är en självklarhet.

2017

Hållbarhetsstrategin som är tagen i ATGs styrelse ska implementeras och ligga till grund för nästa års fullskaliga hållbarhetsredovisning.